algemene voorwaarden

Lees meer over onze algemene voorwaarden.

Juli 2022

Algemeen

Het Dashboard is een door de Vennootschap onder Firma Data Brewery ontwikkelde dashboarding service waarmee ondernemingen via een informatiebeheertool Key Performance Indicators (“KPI’s”), metrics en key data points visueel kunnen volg, analyseren en weergeven (hierna: “het Dashboard”). De beschrijving van functionaliteiten en gebruiksmogelijkheden van het Dashboard is aangehecht aan deze algemene voorwaarden als BIJLAGE I. Data Brewery, gevestigd en kantoorhoudende te (6663 SG) Lent aan de Porrenhofstraat 208, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76975150, hierna: “Data Brewery” verstrekt aan hun klanten (hierna: “Opdrachtgever”) licenties voor het gebruik van het Dashboard en zij levert hiermee verband houdende diensten. Op alle overeenkomsten tussen Data Brewery en de Opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden, (hierna: “algemene voorwaarden”), van toepassing.

Artikel 1       Geldigheid van deze voorwaarden

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen door Data Brewery aangegaan.

1.2       De opdracht en/of licentieafname van de Opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Data Brewery.

1.3       Bijzondere van Data Brewery haar voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4       Data Brewery wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

1.5       Indien een bepaling uit de tussen Data Brewery en Opdrachtgever gesloten overeenkomst strijdig is met de algemene voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

1.6       Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden, dan wel een gedeelte van een bepaling, nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen, dan wel het overige gedeelte van de (ver)nietig(d)e bepaling, van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Data Brewery en Opdrachtgever treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2       Aanbiedingen

2.1       Alle aanbiedingen en/of offertes van Data Brewery zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens. Deze worden pas bindend na ondertekening van het contract.

2.2       Offertes van Data Brewery zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

2.3       Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij expliciet voor eigen gebruik, niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden.

Artikel 3       Leverings- c.q. opleveringstermijnen

3.1       In gevallen waarin Data Brewery andere diensten verleent dan het verstrekken van licenties op het Dashboard, gelden de opgegeven (op)leveringstermijnen als benadering. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Data Brewery zijn de diensten te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

3.2       Indien Data Brewery bij het leveren van andere diensten dan het verstrekken van licenties op het Dashboard niet in staat is tijdig haar verplichtingen na te komen, zal Data Brewery aan de Opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

Artikel 4       Duur van de overeenkomst

4.1       Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.

4.2       Na verloop van de oorspronkelijk overeengekomen periode, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met 1 maand verlengd, tenzij Opdrachtgever of Data Brewery de overeenkomst schriftelijk beëindigt, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand vóór het einde van de desbetreffende periode.

Artikel 5       Wijziging van de opdracht

5.1       Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, welke schriftelijk door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Artikel 6       Aansprakelijkheid

6.1       Indien Data Brewery wegens toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen aansprakelijk zou zijn ten opzichte van Opdrachtgever, geldt het bepaalde in dit artikel 6.

6.2       Data Brewery is op in de branche gebruikelijke voorwaarden verzekerd tegen beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Data Brewery jegens Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook is, onverminderd het bepaalde in dit artikel 6 lid 3 tot en met 6, beperkt tot het bedrag gelijk aan de uitkering die plaatsvindt onder de beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Data Brewery.

6.3       Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt onder de beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Data Brewery en Data Brewery op grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid in haar totaliteit van Data Brewery in ieder geval per schadeveroorzakende gebeurtenis, beperkt tot het ter zake van de betreffende overeenkomst door Data Brewery aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting, met een maximum van € 10.000,-. In het geval van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid van Data Brewery in haar totaliteit in ieder geval per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot het bedrag, wat Data Brewery aan Opdrachtgever gedurende de aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande zes maanden exclusief BTW onder de duurovereenkomst heeft gefactureerd, met een maximum van € 10.000,-.

6.4       Data Brewery is nimmer gehouden geleden schade te vergoeden die het gevolg is van daden of nalatigheden van Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, of schade die het gevolg is van een inbreuk door Opdrachtgever op rechten van intellectuele eigendom van welke aard dan ook.

6.5       Data Brewery is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die veroorzaakt is door hacking door derden of virussen, malware etc., mits Data Brewery alle in redelijkheid van haar te verwachten beveiligingsmaatregelen heeft getroffen.

6.6       Data Brewery maakt voor de hosting van het Dashboard gebruik van de servers van Microsoft en heeft derhalve geen invloed op de beschikbaarheid daarvan. In het geval van ongeplande niet-beschikbaarheid van het Dashboard, zal Data Brewery – voor zover dat binnen de mogelijkheden van Data Brewery ligt – zich redelijkerwijs inspannen om de betreffende verstoring te verhelpen. Data Brewery is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door serverstoringen, het offline of niet benaderbaar zijn van het Dashboard.

6.7       De beperkingen van de aansprakelijkheid van Data Brewery zoals bedoeld in dit artikel 6 zijn niet van toepassing in het geval de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Data Brewery.

Artikel 7       Verantwoordelijk gebruik

7.1       Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de content, de door Opdrachtgever aangeleverde data en het gebruik van het Dashboard. Opdrachtgever zal steeds op het moment dat zij nieuwe data aanlevert, daarvan melding maken bij Data Brewery. Data Brewery zal er steeds voor zorgen dat de data – mits deze voldoet aan de voorwaarden van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden – binnen drie werkdagen na voornoemde melding in het Dashboard zijn verwerkt.

7.2       Data Brewery behoudt zich het recht voor om bij overtreding van een bepaling uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden door Opdrachtgever, het Dashboard tijdelijk of blijvend buiten werking te stellen.

7.3       Opdrachtgever geeft Data Brewery toestemming zich op elk moment – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming – toegang te verschaffen tot het Dashboard voor technische ondersteuning, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of om na te gaan of het gebruik in overeenstemming is met hetgeen overeengekomen is.

7.4       Opdrachtgever draagt volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van de toegangsgegevens en de (in)directe gevolgen van ongeautoriseerd gebruik. Opdrachtgever zal erop toezien dat de logins en wachtwoorden strikt vertrouwelijk blijven.

Artikel 8       Intellectuele eigendomsrechten

8.1       Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Dashboard, templates, ontwerpen, teksten en afbeeldingen komen uitsluitend toe aan Data Brewery of haar licentiegevers, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

8.2       Opdrachtgever is en blijft rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever toegevoegde content zoals ontwerpen, afbeeldingen, teksten, tekeningen etc.

8.3       Opdrachtgever garandeert dat zij alle noodzakelijke rechten, titels of belangen heeft ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten op door de Opdrachtgever toegevoegde of gebruikte content, zoals ontwerpen, afbeeldingen, teksten, tekeningen, etc. Opdrachtgever zal Data Brewery schadeloos stellen en vrijwaren met betrekking tot alle claims, kosten, schade en verliezen die door Data Brewery worden geleden in verband met enige inbreuk door de Opdrachtgever op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde partij.

Artikel 9       Licentie op het Dashboard

9.1       Data Brewery verleent aan Opdrachtgever het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht het Dashboard te gebruiken, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst. De niet-overdraagbaarheid heeft goederenrechtelijk effect; een eventuele overdrachtshandeling heeft dan ook geen rechtsgevolg.

9.2       Opdrachtgever ontvangt een licentie voor het gebruik van het Dashboard op de online service. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik door Opdrachtgever zelf. Dit betekent dat gebruik door derden, zijnde het gebruik door een andere juridische entiteit dan Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld ook aan Opdrachtgever gelieerde entiteiten of ondernemingen, niet is toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.

9.3       Het Dashboard verwerkt data uit diverse databronnen, partijen genoegzaam bekend. De data dient te worden aangeleverd in Excel, conform het als BIJLAGE II bijgevoegde format. Data Brewery mag uitgaan van de juistheid en de volledigheid van de door Opdrachtgever aangeleverde data. Op Data Brewery rust geen waarschuwingsplicht met betrekking tot (mogelijke) onjuistheden of onvolledigheden ter zake de door Opdrachtgever verstrekte data en Data Brewery is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die het gevolg is van (mogelijke) onjuistheden of onvolledigheden ter zake de door Opdrachtgever verstrekte data.

Artikel 10     Kopiëren en/of wijzigen

10.1     Opdrachtgever mag het Dashboard niet openbaar maken, kopiëren of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij deze Overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan of voor foutcorrectie in het Dashboard. De visuele representatie van de ingevoerde data in het Dashboard mag, door en/of namens de Opdrachtgever, gedeeld worden met derden, bijvoorbeeld door een export naar PDF.

10.2     Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van het Dashboard is het Opdrachtgever niet toegestaan in het Dashboard voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van het Dashboard, of enige andere verwijzing naar Data Brewery, te wijzigen of te verwijderen.

10.3     Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van het Dashboard is het Opdrachtgever niet toegestaan door Data Brewery aangebrachte technische maatregelen in het Dashboard te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 11     Reverse engineering

11.1     Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Dashboard te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens voor zover zulks zou geschieden in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande het tot stand brengen van interoperabiliteit van het Dashboard met andere programmatuur.

11.2     Opdrachtgever verbindt zich om zich in het laatstbedoelde geval eerst schriftelijk tot Data Brewery te wenden met een gedetailleerd verzoek om beschikbaarstelling van de gegevens die Opdrachtgever door de eerder bedoelde handelingen wenst te verkrijgen. Opdrachtgever dient daarin aan te geven welke functionaliteit de te ontwikkelen programmatuur zal bevatten en van welke gedeelten van het Dashboard zij over de broncode zou willen beschikken, een en ander om Data Brewery in staat te stellen te beoordelen of, en op welke voorwaarden, Opdrachtgever de beschikking over de verlangde gegevens kan verkrijgen. Data Brewery dient binnen een redelijke termijn schriftelijk op dit verzoek te reageren, waarbij te gelden heeft dat een reactie vanuit Data Brewery binnen zeven dagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek als bedoeld in dit artikel 11.2, dient te worden aangemerkt als een reactie “binnen een redelijke termijn”.

Artikel 12     Geheimhouding

12.1     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als het informatie betreft die in het Dashboard wordt ingevoerd c.q. weergegeven.

Artikel 13     Wanprestatie en ontbinding

13.1     Indien een der partijen op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal de wanpresterende partij daarvoor reeds in verzuim zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal de andere partij ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze.

13.2     De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft een der partijen eveneens, indien de andere partij, in welk land dan ook, in staat van faillissement mocht worden verklaard, of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen en/of in het geval dat de zeggenschap over de andere partij of diens onderneming in belangrijke mate – direct of indirect – overgaat op een of meer derden.

13.3     De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Data Brewery eveneens als Opdrachtgever het Dashboard feitelijk niet meer gebruikt, dan wel indien sprake is van een daarmee vergelijkbare situatie.

Artikel 14     Vergoeding

14.1     Voor het in de overeenkomst bedoelde gebruiksrecht betaalt Opdrachtgever aan Data Brewery maandelijks de in de overeenkomst vermelde vergoeding.

14.2     Na verloop van de in de overeenkomst oorspronkelijk overeengekomen looptijd, is Data Brewery eenmaal per jaar gerechtigd om de in artikel 14.1 genoemde vergoeding te verhogen. Data Brewery zal Opdrachtgever daarover voorafgaand per e-mail informeren. Indien Opdrachtgever niet instemt met de verhoging van de in artikel 14.1 genoemde vergoeding, zal zij Data Brewery hiervan uiterlijk binnen 2 weken na verzending van voornoemde e-mail schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, in welk geval zowel Opdrachtgever als Data Brewery bevoegd zullen zijn de overeenkomst zonder enige verplichting tot vergoeding van schade te beëindigen per de datum waarop de beoogde verhoging van de in artikel 14.1 genoemde vergoeding zal aanvangen.

Artikel 15     Betaling

15.1     Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze telkens plaats te vinden 30 dagen na de dag waarop Data Brewery de desbetreffende termijnfactuur aan de Opdrachtgever heeft toegezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.2     Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de termijnfactuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.3     Data Brewery is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, nadat Opdrachtgever in gebreke is gesteld en een redelijke termijn heeft gekregen om tot betaling over te gaan, van de Opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet (tijdige) betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 16     Trainingen

16.1     De in dit artikel 16 opgenomen bepalingen zijn, naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, indien Data Brewery diensten onder welke naam en op welke wijze dan ook (bijvoorbeeld in elektronische vorm), verleent op het gebied van opleidingen, workshops, trainingen, seminars en dergelijke (hierna te noemen: (“training”).

16.2     Een aanmelding voor een training dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door Data Brewery.

16.3     Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de training voor de deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij een deelnemer doet niets af aan de verplichtingen van Opdrachtgever op grond van de overeenkomst. Het is Opdrachtgever toegestaan een deelnemer voor een opleiding te vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van Data Brewery.

16.4     Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Data Brewery aanleiding geeft, is Data Brewery gerechtigd de training te annuleren, te combineren met één of meerdere trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Data Brewery behoudt zich het recht voor de locatie van de training te wijzigen. Data Brewery is gerechtigd organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een training aan te brengen.

16.5     Een annulering van deelname aan een training door Opdrachtgever of deelnemers dient altijd schriftelijk en voorafgaand aan de training of het desbetreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering heeft het volgende effect op de betaalverplichtingen die Opdrachtgever op grond van de overeenkomst heeft:

  1. Bij een annulering tot 30 dagen voor aanvang van de training is annulering voor Opdrachtgever kosteloos;
  2. Bij een annulering tussen de 30 tot 7 dagen voor aanvang van de training is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
  3. Bij een annulering tussen de 6 dagen en de dag van de training is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

16.6     Opdrachtgever aanvaardt dat Data Brewery de inhoud en diepgang van de training bepaalt.

16.7     Opdrachtgever zal de deelnemers informeren over en toezien op de naleving door deelnemers van de verplichtingen uit de overeenkomst en de door Data Brewery voorgeschreven (gedrags)regels voor deelname aan de training.

16.8     Indien Data Brewery bij de uitvoering van de training gebruik maakt van eigen apparatuur of programmatuur, staat Data Brewery er niet voor in dat deze apparatuur of programmatuur foutloos is of zonder onderbrekingen functioneert. Indien Data Brewery de training uitvoert op locatie van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever zorgdragen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur.

16.9     Voor de ten behoeve van de training ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie, trainingsmaterialen of –middelen is Opdrachtgever een separate vergoeding verschuldigd. Het voorgaande geldt eveneens voor eventuele trainingscertificaten of duplicaten hiervan.

16.10   Data Brewery kan verlangen dat Opdrachtgever vóór de aanvang van de training de ter zake verschuldigde vergoedingen betaalt. Data Brewery kan deelnemers uitsluiten van deelname indien Opdrachtgever heeft nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen, zulks onverlet alle overige rechten van Data Brewery.

16.11   Tenzij Data Brewery uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de training is vrijgesteld van BTW in de zin van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, is Opdrachtgever over de vergoeding tevens BTW verschuldigd. Data Brewery is na het aangaan van de overeenkomst gerechtigd zijn prijzen aan te passen bij eventuele wijziging van het bij of krachtens wet vastgestelde regime van BTW voor opleidingen.

Artikel 17     Consultancy en advies

17.1     De in dit artikel 17 opgenomen bepalingen zijn, naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, indien Data Brewery diensten verleent op het gebied van consultancy en advisering.

17.2     De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van advisering of consultancy is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Data Brewery daarom niet tevoren verbinden aan een doorlooptijd van de opdracht. Indien een doorlooptijd is overeengekomen, geldt deze in geen geval als een fatale termijn.

17.3     Als Opdrachtgever aan Data Brewery gegevens, tekeningen, informatie en dergelijke verstrekt, mag Data Brewery bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. Op Data Brewery rust geen waarschuwingsplicht met betrekking tot (mogelijke) onjuistheden of onvolledigheden terzake de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, informatie en dergelijke.

17.4     De dienstverlening van Data Brewery wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en-tijden van Data Brewery.

17.5     Het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door Data Brewery afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van Opdrachtgever. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam adviseur mag worden verwacht, berust geheel bij Opdrachtgever, onverminderd het recht van Data Brewery met alle middelen tegenbewijs te leveren.

17.6     Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Data Brewery is Opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Data Brewery en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Data Brewery. Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van Data Brewery niet aan een derde verstreken of anderszins openbaar maken.

17.7     Data Brewery zal Opdrachtgever op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal Data Brewery schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor Data Brewery van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst, prioriteitenstelling van Opdrachtgever, beschikbaarheid van middelen en personeel van Opdrachtgever en bijzondere of voor Data Brewery mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Data Brewery verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van Opdrachtgever en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en Data Brewery hiervan op de hoogte stellen.

17.8     Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle vergoedingen die betrekking hebben op door Data Brewery verleende diensten als bedoeld in dit artikel 17 telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Artikel 18     Annulering

18.1     Indien sprake is van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in de artikelen 16 en/of 17 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever, in het geval waarin de opdracht door Opdrachtgever wordt opgezegd voordat deze geheel door Data Brewery is voltooid, dan wel voordat de overeengekomen looptijd is verstreken, in afwijking van het bepaalde in artikel 7:411 BW lid 1 en 2 ten alle tijden het volle loon verschuldigd, al ware de opdracht voltooid of al ware de overeengekomen looptijd verstreken. Het volle loon zal in een dergelijk geval nimmer worden verminderd met besparingen.

Artikel 19     Overige bepalingen

19.1     Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen Data Brewery en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van het verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2     Geschillen tussen Data Brewery en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank in de stad waar Data Brewery gevestigd is, inclusief haar kortgeding rechter.

Scroll naar boven
Scroll naar top